ठेव तारण कर्ज

कर्ज मर्यादा  :- मुदत ठेव रक्कमेच्या ८ ० %
कर्जाची मुदत  :- मुदत ठेव मुदत अंतिं .
व्याजदर :- मुदत ठेवी च्या २ % जास्त