मुदत ठेव योजना

मुदत सर्वसाधारण जेष्ठ नागरीक
३० दिवस ते ९० दिवस ४% ४%
९१ ते १८० दिवस ५% ५%
१८१ दिवस ते १ वर्षांचे आत ६% ६%
१ वर्ष पूर्ण ७. ५०% ७. ७५%

*( अटी व नियम लागू )