एकता  संचित  ठेव  योजना 

     

दरमहा

फक्त  रु. ३,२०० /- भरा 

आणि  फक्त  १ ५  महिन्यांनी 
मिळावा  रु.  ५ ०,  ० ० ० /-

 

दरमहा 

फक्त  रु.  ६  ,४ ०  ० /- भरा 

आणि  फक्त  १ ५  महिन्यांनी 
मिळावा  रु.  १ ,०  ०,  ० ० ० /-