एकता महिला बचत योजना

तुमचा फायदा... हाच आमचा ध्यास...

रक्कम दरमहा 525/- 1,050/- 1,275/- 1,575/- 2,100/- 2,500/- 3,125/-
मुदत 36 महिने 36 महिने 36 महिने 36 महिने 36 महिने 36 महिने 36 महिने
मुदती अंत रक्कम 21,000/- 42,000/- 50,000/- 63,500/- 84,000/- 1,00,000/- 1,25,000/-