एकता लक्षाधिश ठेव योजना

दरमहा फक्त रू. १,४५०/- भरा
आणि फक्त  ६० महिन्यांनी मिळवा रू. १,०० ,०००/-
एक लक्ष जीवनाचे लक्षाधिश होण्याचं खारीच्या खारीच्या वाट्याने रामसेतू बांधन्याचं.