एकता कन्यादान योजना

दरमहा फक्त रू. ३,०००/- भरा
आणि फक्त  १२० महिन्यांनी मिळवा रू. ५,०० ,०००/-
एक लक्ष जीवनाचे लक्षाधिश होण्याचं खारीच्या खारीच्या वाट्याने रामसेतू बांधन्याचं.
दरमहा फक्त रू. ६,०००/- भरा
आणि फक्त  १२० महिन्यांनी मिळवा रू. १०,०० ,०००/-