एकता दशलक्ष ठेव योजना

दरमहा फक्त रू. ६,००० /- भरा
आणि फक्त  १२० महिन्यांनी मिळवा रू. १०,०० ,०००/-
एक लक्ष जीवनाचे दशलक्षाधिश होण्याचं खारीच्या वाट्याने रामसेतू बांधन्याचं.